Onderwijs

kronkel

Heel veel informatie over ons onderwijs kunt u lezen in onze schoolgids. Deze wordt in samenwerking door de directie, het team de en medezeggenschapsraad gemaakt. Niet alles staat in deze gids, maar we willen er u graag een indruk mee geven van onze school en de manier waarop wij werken. De visie op ons onderwijs en hoe de organisatie van ons onderwijs vorm wordt gegeven. U kunt de schoolgids hier downloaden en lezen. Onder lees verder vertellen we u graag iets over Passend onderwijs en de overgang naar voortgezet onderwijs.

Lokhorst-01-03 ONDERWIJS

Passend onderwijs

kronkel

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken, zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

BEPO

Naar het voortgezet onderwijs

kronkel

Protocol Schooladvies POVO
In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit protocol is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs).