Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over onze oudervereniging en over de medezeggenschapsraad.

Lokhorst-01-04 OUDERS

Nieuwe ouders

kronkel

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u graag de school bezoeken om persoonlijk kennis met ons te maken? U bent met uw kind van harte wel­kom. Maakt u wel even een afspraak, dan maken we tijd voor u vrij. Daarnaast kunt u veel informatie vinden in het “Schoolplan 2021-2024”. Dit schoolplan kunt u op school inzien.

 

Voor een bezoek kunt u een af­spraak maken met Maaike Heevel, directeur, tel. 0345 – 65 14 48

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot toelating van de vermelde leerling op onze school.

BSO

kronkel

BSO Fantaziehuis MikMak
Bij buitenschoolse opvang MikMak worden kinderen na schooltijd liefdevol opgevangen. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen invulling te geven aan de middag. Ze kunnen kiezen uit bepaalde activiteiten. Ook kunnen de kinderen vrij spelen of voetballen op het aangrenzende schoolplein.

 

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje. Buitenschoolse opvang MikMak is gevestigd in de Lokhorstschool.

MikMak

De oudervereniging

kronkel

De Oudervereniging ondersteunt het schoolteam met het organiseren van verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Dit zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en Koningsspelen, maar ook ouderavonden en groeps-specifieke activiteiten. Kortom met zijn allen zorgen we voor een leuk en gezellig schooljaar!

 

Het bestuur (de Ouderraad) van de vereniging bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Kitty Bronk
  • Sybranda van Egmond
  • Marlize Roelofse
  • Veroniek Smits
  • Miriam Vooijs

 

Vrijwillige ouderbijdrage
De activiteiten van de vereniging worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks verzoekt de ouderraad alle ouders om een vrijwillige bijdrage. Ouders zijn niet verplicht deze te betalen, maar de ouderraad is voor het organiseren van b.v. het Sinterklaas- en Kerstfeest wel afhankelijk van deze bijdrage. Daarnaast zorgen wij graag voor een buffer waarmee wij af en toe grotere uitgaven kunnen bekostigen zoals bijvoorbeeld een nieuwe zandbak of andere attributen voor het schoolplein. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 23,50 euro per kind. Begin oktober ontvangt u een verzoek voor de betaling voor deze vrijwillige bijdrage.

 

Voor vragen, ideeën en/of suggesties kun je ons natuurlijk aanspreken op het schoolplein of mailen.

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit staat in de wet. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, vakanties en vrije dagen, lesmethoden, het formatiebeleid, de schoolgids en de geplande (verbeter)activiteiten uit het schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan en hoe ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de MR van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

 

De Lokhorstschool maakt als één van 21 scholen onderdeel uit van Fluvium openbaar onderwijs. De GMR van Fluvium bestaan uit een team van 12 GMR leden (6 ouders en 6 onderwijspersoneel). Sylvia Roldanus heeft als ouder zitting in deze GMR.
Een GMR behandelt alleen zaken die belang van een enkele school overstijgen. Het gaat bijvoorbeeld over de meerjarenbegroting van de stichting, integraal personeelsbeleid of bovenschools ICT beleidsplan.

 

Het is altijd mogelijk een van de MR-leden aan te spreken of per e-mail contact te leggen om uw vragen te stellen of onderwerpen bespreekbaar te maken. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) worden altijd op school gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u behoefte hebben de vergadering van de MR als toehoorder bij te wonen, dan kan dat. Het is wel handig als u dit vooraf kenbaar maakt aan een van de leden van de MR of via de MR mailbox.

 

Leden MR
Personeelsgeleding

  • Tessa Rothoff
  • Ronny van Ooijen

Oudergeleding

  • Tamara Schaefer
  • Alissa van Santen