Naar het voortgezet onderwijs

kronkel

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Daarom is er vanaf 2016 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Lokhorstschool doet mee aan de CITO Doorstroomtoets. Deze CITO Doorstroomtoets zal plaats vinden in april.

 

Entreetoets en voorlopig advies
In groep 7 maken de leerlingen in april de entreetoets van groep 7. Als de uitslag hiervan bekend is worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek. In dit gesprek geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

 

Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7, vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directeur van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.

 

Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem vanaf groep 5
 • De resultaten van de Cito entreetoets gr 7
 • De resultaten van de methode toetsen die gemaakt zijn.
 • De resultaten van Kanvas (sociaal-emotionele ontwikkeling) vanaf groep 5
 • De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude

 

Definitief advies
Na de CITO-leerlingvolgsysteem M8 toetsen in januari geeft de school een definitief advies. Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens alsmede de resultaten van de M8 toetsen. Daarnaast wordt er bekeken wat er met de adviezen die zijn gegeven in het voorlopig adviesgesprek zijn gedaan. Van de ouders en het kind verwacht de school tijdens het definitief advies gesprek de keuze van de VO-school.

 

Zowel het voorlopig advies gesprek als het definitief adviesgesprek wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer er vanwege een taalbarrière een tolk nodig is of er anderzijds een derde partij aanwezig is, dient dit vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.

 

Taken van de school

 • Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan het VO
 • Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs
 • Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft
 • De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid
 • De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers en het bezoeken van scholen
 • De school informeert conform de BOVO procedure de betreffende school voor voortgezet onderwijs.
 • De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om te zetten in een plaatsing.
 • Als een leerling de Cito-eindtoets in april beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouder en leerling. Daarbij worden eveneens de criteria zoals hierboven omschreven sub “schooladvies” in acht genomen. Een enkele hoge(re) Citoscore dan verwacht, is dus niet per definitie een argument om het schooladvies aan te passen.
 • Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.
 • De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk.

 

Verantwoordelijkheden van de ouders

 • De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs
 • De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig en het definitieve advies
 • De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan vermeld, deze procedure is te vinden op de site van BEPO
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van het advies, alsmede voor het aanleveren van overige relevante stukken (te denken valt bijv. aan een dyslexieverklaring)
 • De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de termijn is verstreken

 

Taken van het VO
April:
Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
April-Mei: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
April: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit
Medio juni: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Juni: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO