Algemeen


Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit staat in de wet. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, vakanties en vrije dagen, lesmethoden en hoe ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.De Lokhorstschool maakt onderdeel uit van een overkoepelende stichting Fluvium die het bestuur vormt van 15 openbare scholen van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen. De MR van alle verbonden scholen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school heeft een lid van de oudergeleding en een lid van de personeelsgeleding zitting in de GMR. De GMR bespreekt de belangrijke zaken van de stichting met de directie van de stichting Fluvium. Hier gaat het bijvoorbeeld over de meerjarenbegroting van de stichting, integraal personeelsbeleid of een bovenschools ICT beleidsplan.

Via deze site willen we ouders in de gelegenheid stellen zich op de hoogte te stellen van de onderwerpen die door de (G)MR wordt besproken. We merken dat er niet zoveel bekend is over wat de MR doet en waar het zich mee bezig houdt. Dit onderdeel van de site moet daar verandering in brengen.

Omdat de oudergeleding maar een klein onderdeel van de totale populatie ouders is, zijn we zeer benieuwd naar een ieders mening over actuele onderwerpen. Dat mag via de site, maar iemand van de MR persoonlijk aanspreken is natuurlijk ook mogelijk.

Ons e-mail adres is MR@lokhorstschool.nl

De agenda en notulen van de MR vergaderingen zijn op de website terug te vinden.
 

Leden MR

Personeelsgeleding
Oudergeleding